Regulamin i realizacja zamówień

Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy:

WARSAW TRUST CONSULTING Sp. z o.o
ul. Włodarzewska 59c/35
02-384 Warszawa

2) adres poczty elektronicznej:

biuro@winners-gadzety.pl;

3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 52 330 69 60, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) WINNERS – WARSAW TRUST CONSULTING Sp. z o.o  posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7011076074, REGON 521304828, KRS 0000954824

2) Witryna internetowa / Witryna – zestaw stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych w sieci Internet, z adresu www.winners-gadzety.pl

3) Właścicielem witryny jest WARSAW TRUST CONSULTING Sp. z o.o, ul. Włodarzewska 59c/35, 02-384 Warszawa, NIP 7011076074, REGON 521304828, KRS 0000954824

4) Usługa – świadczona Klientowi przez WARSAW TRUST CONSULTING odpłatana usługa mająca związek z funkcjonowaniem witryny www.winners-gadzety.pl

5) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z witryny internetowej, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie na adres: biuro@winners-gadzety.pl lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem opcji „zadaj pytanie o produkt” dostępnej na stronie każdego produktu widocznego w witrynie internetowej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego http://www.winners-gadzety.pl/kontakt;

6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, określające: rodzaj, ilość zamówionego produktu oraz specyfikę personalizacji produktu.

8) Serwis – serwis internetowy administrowany przez WARSAW TRUST CONSULTING dostępny na stronie internetowej pod adresem www.winners-gadzety.pl

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej, w szczególności zaznajamiania się z aktualną ofertą gadżetów reklamowych, zasady zawierania umowy o usługę reklamową, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w witrynie internetowej WINNERS podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. WARSAW TRUST CONSULTING zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w witrynie internetowej poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

4. Klient korzystający z witryny internetowej www.winners-gadzety.pl jest zobowiązany do:

1) korzystania z witryny w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2) korzystania z witryny zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

4) korzystania z witryny w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach witryny jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach witryny niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2 Składanie zamówień

1. Klient nie może dokonać złożenia zamówienia bezpośrednio przez witrynę. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu wysyłając treść zamówienia na adres: zamowienia@winners-gadzety.pl. Zamówienia będą przyjmowane przez pracowników w dni robocze w godzinach 8:00-16:00

2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza składając zamówienie.

3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych. Jednocześnie składając zamówienie Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez WARSAW TRUST CONSULTING w związku z prowadzoną procedurą (zgodnie z Ust. Z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. NR 133 poz. 883)

4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłać informację dotyczącą rodzaju i ilości zamawianego produktu oraz wszelkich wytycznych dotyczących ewentualnej personalizacji produktu. Złożenie przez Klienta zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

5. W zamówieniu należy wskazać:

1) imię i nazwisko oraz adres Klienta (osoby fizycznej lub firmy), na który ma zostać wysłany produkt,

2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

3) dane płatnika, na które ma być wystawiona faktura VAT

6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana przez WARSAW TRUST CONSULTING wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

7. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia, okaże się, że realizacja zamówienia nie będzie możliwa w przewidzianym czasie, WARSAW TRUST CONSULTING niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta nie później niż 3 dni robocze po złożeniu zamówienia.

8. Klient realizujący zlecenie za pośrednictwem firmy WARSAW TRUST CONSULTING wyraża zgodę na wykorzystywanie wizualizacji i przygotowanego projektu do celów promocyjnych firmy.

§ 3 Termin realizacji

1. Terminy realizacji zamówień podawane są w dniach roboczych (przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy).

2. Termin realizacji zlecenia liczy się od dnia następnego po przyjęciu zamówienia.

3. Termin realizacji może wydłużyć się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury technicznej, typu awaria, brak dostawy mediów, opóźnienie w dostawie surowców, jak również innych niezależnych od WARSAW TRUST CONSULTING.

4. Dzień zakończenia realizacji następuje w dniu przekazania wykonanego zamówienia firmie logistycznej celem doręczenia.

5. Firma WARSAW TRUST CONSULTING nie ponosi odpowiedzialności za działalność żadnej z firm kurierskich, w tym wszelkie powstałe w trakcie transportu szkody lub opóźnienia w dostawie spowodowane pracą firmy kurierskiej.

6. Firma WARSAW TRUST CONSULTING zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 2% w stosunku do zamówionej ilości towaru.

7. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi około 10-12 dni roboczych od akceptacji ewentualnego projektu i uregulowania płatności za fakturę proforma. Dla zamówień indywidualnych jest to około 30 dni roboczych.

8. Istnieje możliwość skrócenia terminu realizacji zamówienia, na życzenie klienta. Wówczas opłata za uszlachetnienie zostanie zwiększona o 20%.

9. Termin realizacji zamówienia ustalony z WARSAW TRUST CONSULTING jest jedynie terminem przybliżonym, a nie ostatecznym i nie podlega on reklamacji.

§ 4 Ceny usług

1. Ceny usług prezentowanych na stronie internetowej www.winners-gadzety.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto, tj. nie zawierają podatku od towarów i usług (23% VAT).

2. Informacje o cenie usługi, cechach oraz istotnych szczegółach usług dostępne są na stronie internetowej www.winners-gadzety.pl i zamieszczone są przy prezentowanych produktach.

3. Ceny przedstawione na stronie www.winners-gadzety.pl są jedynie orientacyjną ceną za produkt. Ceny nie zawierają kosztów znakowania.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przez WARSAW TRUST CONSULTING po otrzymaniu szczegółów zamówienia, w której skład wchodzi ilość, cena produktu powiększona o podatek VAT i cenę znakowania.

5. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych mogą ulegać zmianie.

§ 5 Sposoby zapłaty

1. Po złożeniu zamówienia WARSAW TRUST CONSULTING wystawia Klientowi fakturę VAT z trzydniowym terminem płatności. Po otrzymaniu wpłaty zlecenie zostaje przekazane do realizacji.

2. Płatność za zamówienie odbywa się tylko w formie przelewu na wskazany w dokumencie księgowym numer rachunku WARSAW TRUST CONSULTING.

3. Nie ma możliwości płatności gotówką przed lub po realizacji zamówienia.

4. W przypadku nieterminowego regulowania płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień.

5. Klient ponosi wszelkie koszty windykacji.

§ 6 Warunki rezygnacji

1. Rezygnacja Klienta z zamówienia możliwa jest jedynie w formie pisemnej. Rezygnację należy wysłać na adres: biuro@winners-gadzety.pl

2. Rezygnacje przyjmujemy w ciągu 24 h od złożenia zamówienia.

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje na piśmie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@winners-gadzety.pl

2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę wykonania usługi, dokładny opis reklamacji, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

3. WARSAW TRUST CONSULTING rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Reklamację należy złożyć w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki od kuriera na adres: biuro@winners-gadzety.pl

4. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klient ma obowiązek odesłać wadliwy towar na własny koszt w ciągu maksymalnie 14 dni do siedziby firmy lub na wskazany adres. Jeśli towar nie zostanie odesłany uznaje się, że reklamacja została cofnięta.

5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, WARSAW TRUST CONSULTING zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8 Dane osobowe i polityka prywatności

1. Klient jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883. z późn. zm.). Podane przez Klienta informacje mogą być przetwarzane obecnie i w przyszłości w celu promocji i marketingu usług świadczonych przez firmę WARSAW TRUST CONSULTING.

2. Administratorem danych osobowych jest WARSAW TRUST CONSULTING, ul. Włodarzewska 59c/35, 02-384 Warszawa

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Klientowi przysługuje prawo dostępu i aktualizowania swoich danych, oraz wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych należy przesłać stosowne informacje korzystając z formularza http://winners-gadzety.pl/kontakt.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest jednocześnie zgodą na kontakt ze strony konsultanta Winners pod wskazany w zamówieniu numer telefonu. Zamówienia są realizowane w godzinach pracy biura, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

7. Klient zapisując się do Newslettera jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie od WARSAW TRUST CONSULTING, ul. Włodarzewska 59c/35, 02-384 Warszawa, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Przedmiotowa zgoda może być odwołana w dowolnym czasie.

8. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

9. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim.

10. WARSAW TRUST CONSULTING, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

11. WARSAW TRUST CONSULTING wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania strony , które pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

12. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

13. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

14. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez zmianę ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.winners-gadzety.pl, odnoszące się do usług prezentowanych w Serwisie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

2. WINNERS honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.winners-gadzety.pl w zakładce „Regulamin” oraz w siedzibie WINNERS. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

4. WARSAW TRUST CONSULTING zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy przez Klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2022 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

preloader